Regulamin Siedliska Sobibór

ZASADY REZERWACJI
I. REZERWACJA
1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganego zadatku – w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE – w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem.

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI
1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2. W przypadku anulowania rezerwacji wniesiony zadatek nie podlega zwrotowi.
3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z ust. II pkt. 2 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty.
4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

III. USTALENIA KOŃCOWE
Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją.
Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

 • 1

Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady przebywania Gości na terenie Siedliska Sobibór, a także zasady i zakresy odpowiedzialności za straty Gości i Siedliska Sobibór.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Siedliska Sobibór.
 3. Treść regulaminu jest udostępniona w widocznym miejscu na terenie Siedliska Sobibór oraz na stronie internetowej: www.siedliskosobibor.pl .

 

 • 2

Postanowienia Ogólne

 1. Goście zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zachowania porządku i użytkowania wszystkich pomieszczeń, sprzętów i rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Siedlisko Sobibór objęte jest stałym monitoringiem.
 3. Koty przebywające na terenie Siedliska Sobibór nie mogą być wpuszczane do budynków.
 4. Palenie papierosów na terenie Siedliska Sobibór może odbywać się tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
 5. Ognisko na terenie Siedliska Sobibór można rozpalać tylko w wyznaczonym do tego miejscu.
 6. W pokojach/domkach udostępnionych Gościom na terenie Siedliska Sobibór, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących ich wyposażenia, z wyłączeniem ładowarek do telefonów oraz komputerów przenośnych.
 7. Wszystkie budynki znajdujące się na terenie Siedliska Sobibór wyposażone są w gaśnice, których Goście przebywający na terenie Siedliska Sobibór zobowiązani są bezwzględnie użyć w każdym przypadku zlokalizowania ognia lub sytuacji zagrożenia ognia na terenie Siedliska Sobibór.
 8. Siedlisko Sobibór nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe, niezależne od niego niedogodności, np. czasowy brak wody lub prądu, zanik sieci internetowej.

 

 • 3

Zasady odpowiedzialności

 1. Siedlisko Sobibór nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przedmioty posiadające wartość (materialną, naukową, artystyczną) pozostawione przez Gości, w pokojach/domkach lub na terenie Siedliska Sobibór.
 2. Dzieci w wieku poniżej lat 13 powinny znajdować się pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia należącego do Siedliska Sobibór powstałe z ich winy i zobowiązani są do pokrycia spowodowanych przez nich strat materialnych.
 4. Siedlisko Sobibór udostępnia Gościom nieodpłatne, niestrzeżone miejsca parkingowe, przy czym Siedlisko Sobibór nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości, a także pozostawionych w nim przedmiotów.
 5. Gość powinien zawiadomić pracowników Siedliska Sobibór o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

 • 4

Cisza nocna

Ze względu na położenie Siedliska Sobibór w bezpośrednim sąsiedztwie łąk i lasów, gdzie żyją liczne zwierzęta oraz w niedalekiej odległości od zabudowań mieszkalnych, Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego poprzez niezakłócanie hałasem spoczynku nocnego innych osób i zwierząt, w tym zwłaszcza w godzinach od 22:00 – 7:00.

Muzyka

Jedyną muzyką której słuchamy na terenie Siedliska jest śpiew ptaków i szum drzew. Prosimy o niekorzystanie z odtwarzaczy muzyki na zewnątrz.

 • 5

Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez Gości na terenie Siedliska Sobibór mogą zostać odebrane osobiście bądź odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt.
 2. Przedmioty, o których mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, będą przechowywane w Siedlisku Sobibór przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Siedliska Sobibór.
 3. Ze względu na swoje właściwości, artykuły spożywcze będą przechowywane przez Siedlisko Sobibór maksymalnie przez 2 dni.

 

 • 6

Reklamacje

W przypadku jakichkolwiek uwag bądź zastrzeżeń co do funkcjonowania urządzeń, czystości porządku na terenie Siedliska Sobibór, Goście są zobowiązani niezwłocznie zgłaszać je pracownikom Siedliska Sobibór.

 • 7

Zwierzęta

– Akceptujemy zwierzęta w wybranych domkach po wcześniejszym uzgodnieniu.
– Pobieramy opłatę w wysokości 25 zł dziennie za jednego zwierzaka.
– Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie Siedliska, pieski muszą być trzymane na smyczy.
– Pieski należy w miarę możliwości wyprowadzać „za potrzebą” poza teren Siedliska.
– Właścicieli psów i kotów prosimy o sprzątanie nieczystości pozostawionych przez ich pupilów.
– Bardzo prosimy o zapewnienie ciszy.
– Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Gość który łamie jego postanowienia zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Siedliska Sobibór oraz do zapłaty za ewentualne poczynione szkody i zniszczenia.
 2. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o niej poprzez publikację zmienionego regulaminu na stronie internetowej Siedliska Sobibór.